HUMOR SUROBOYOAN 4

Bagian 4 – Romlah


1 -Kulit Mungsuh Kulit

Pak Imron ndhuwe anak wedok jenenge Romlah. Anak’e iki waduh, uwayune pol.

Selain iku Pak Imron yo nduwe pembantu jenenge Soleh. Pembantune iki arek’e mbethik.

Masio Nakal tapi Soleh iku arek’e sregep, dikongkon sembuarang mesti gelem.
Lha Soleh iku wis suwe ngesir Romlah. Berhubung de’e cumak pembantu dadi Soleh gak wani nggudho langsung.

Akhire Soleh oleh kesempatan. Pas Romlah turu ndhik kamar, Bapak’e Romlah nyeluk Soleh tekok kamare,
“Leh . . Soleh, Bapak jupukno sandal ndhik kamare Romlah cepetan”.

“Iyo pak, tak jupukno” jare Soleh, mari ngono Soleh mlebu nang kamare Romlah

“Lah . . Romlah, aku dikongkon Bapak ngesun pipimu” jare Soleh.

Romlah kaget lan gak percoyo, “Leh.. koen ojok kurang ajar lho. Engkok koen tak kandakno Bapak.”

Soleh terus mbengok banter,” Pak..pak.. Romlah gak gelem pak.”

Bapake Romlah emosi dibengoki Soleh, mari ngono ngomong banter,
“Romlah kekno ae, ojo mbantah perintahe Bapak.”

Romlah terpaksa manut, terus pipine disun karo Soleh.

Mari ngesun pipine Romlah, Soleh njupuk sandale terus mblayu nang kamare Bapak, “Pak.. pak, iki lho sandal sampeyan,” jare Soleh.

Mari ngono Pak Imron metu tekok kamar. Pak Imron kaget ndhelok Romlah nangis, “Lah.. Romlah awakmu opok’o kok nangis”.

“Aku mari diambung karo Soleh”, jare Romlah.

“Opoo !!!” jare Bapak’e Romlah ngamuk, saking ngamuk’e sampek ngentut duuut.
“Leh … koen kok wani-wanine ngambung Romlah !!!”.

“Pak .. pak, sampeyan ngono ae kok ngamuk, iki lak cuma kulit mongso kulit ” jare Soleh.

Akhire Bapake Romlah gak sidho ngamuk didem-demi Soleh.

Gak suwe ibuk’e Romlah mulih tekan pasar. Ibuk’e Romlah kaget pisan ndhelok Romlah nangis.
Bareng ngerti lek Romlah diambung Soleh, Ibuk’e Romlah terus muntap, duren sing sik tas dituku dijupuk terus digebekno nang raine Soleh.

Soleh nangis gerung-gerung ngrasakno lorone. Mari ngono Bapak’e Romlah ngomong nang Soleh, “Leh… Soleh, iku lak cumak kulit mongso kulit. Mosok ngono ae wis nangis”.

“Pancene sampeyan iku gendeng Pak !! ” jare Soleh ambek nangis.

2 – Gantine Soleh

Mari raine digebeg duren, akhire Soleh njaluk metu. Mari ngono, Pak Imron oleh babu anyar jenenge Sutaji. Lha Sutaji iku awake dempal cumak wonge ndlahom, lek diperintah musti ngelakonine kewalik.

Isuk-isuk, Romlah ambek mbok’e ngrasani Sutaji.
“Mak, ewange Bapak iku lho wuantik poll wonge. Wingi lak dikongkon Bapak ngedhuk sumur cik tambah jeru, lha terus lempunge digawe nguruk pekarangan.
Lha pas sore kate ngangsu, Bapak iku muring-muring nggolek’i sumure gak onok. Tibak’e jare Sutaji, sumure wis diuruk roto. Pekarangane sing malah bogang kabeh.
Ngono Bapak gak wani nyeneni, jarene wedhi digibheng “.

Mbok’e Romlah cerito pisan.
“Iku sik gak sepiro, lha wingi iku Sutaji tak kongkon tuku pithik. Aku pesen tulung brutune buak’en, terus susuk’e simpenen ngisore bantalku.
Dhadhak pas aku katene turu, bantalku kok mbendhol. Tibak’e bantalku diganjel brutu. Bareng tak takoni endhi dhuwik susuk’e. Wis tak buak, jarene.”

Pas enak-enak cerito, moro-moro krungu suoro Pak Imron berok-berok ndhik pawon.
“Tulung ! ! Tulung ! ! “

“Waduh blaen iki. Age cepetan, bapakmu selak mlonyoh kabeh” jare mbok’e Romlah.

“Lho Bapak lak sik mbangkong se” jare Romlah.

“Iyo. Tapi Sutaji mau tak kongkon nggodhok pohong gawe sarapane Bapakmu !!”.

3 -Nginceng

Kamut, Gempil ambek Togog enak-enak cangkruk sore-sore.
Moro-moro Romlah, anak’e Pak Imron, liwat numpak sepeda.
Arek telu iku langsung ngowoh ndhelok Romlah.

“Arek ayune koyok ngono lek turu yok opo yo ?” jare Kamut.
“Lek turu yo merem rek. Lak mosok koyok koen, lek turu nyengir koyok jaran” jare Gempil.
“Maksudku, klamben ta gak ngono lho” jare Kamut.
“Lek ngono, engkok bengi diinceng ta ?” jare Gempil gunggungan.
“Wah iyo wis, tepak rek” jare Kamut.

Lha Togog iku awake gedhe tapi wonge gocik.
“Gak melok-melok aku. Mbok’e sangar rek. Kapanane Soleh digebeg duren raine bundhas kabeh” jare Togog.

“Omahe lak tingkat. Ngene ae. Awakmu lak gedhe ta. Tugasmu nggendhong aku ambek Gempil. Aku sing ndhik ndukur.
Lek wis ketok, aku nyeritakno nang Gempil, terus Gempil nyeritakno nang koen.” jare Kamut maneh.

“Yo wis setuju.” mari ngono arek telu iku buyar ngenteni bengi.

Bengine, sesuai rencana Togog sing paling ngisor, mari ngono Gempil ndhik tengah terus Kamut paling ndukur.
“Arek’e lagi surian” Kamut mulai cerito.
“Arek’e lagi surian” Gempil nerusno ndhik Togog.
“Yo tah?” jarene Togog.

“Arek’e lagi bukak klambi” Kamut mulai cerito.
“Arek’e lagi bukak klambi” Gempil nerusno ndhik Togog.
“Mosok se ?” jarene Togog, ambek sikile mulai kemeng.

Moro-moro Togog ndhelok onok sentolop seko kadhoan.
“He rek onok Hansip, age cepetan” mari ngono arek telu iku semburat ndhelik.

Mari ngono, Hansipe nggoleki gak ketemu. Onoke mek karung telu.
Ambek Hansipe karunge disuadhuk.
Sing pertama isine Kamut, pas disadhuk munine “Meeoong.”
“Oooh kucing tibak’e” pikire hansipe

Sing ke loro isine Gempil, pas disadhuk munine “Guk..guk!.”
“Oooh kirik tibak’e”

Lha sing terakhir isine Togog, bingung katene muni opo.
Bareng disadhuk dhadhak munine ” Kentaaang !”.

4 -Telulas

Sore-sore Sutaji mlebu omah berok-berok, ambek raine ditutupi. Sak omah melok gupuh kabeh.
Ambek Mbok’e Romlah ditakoki, “Opoko awakmu iku, pencilakan koyok tandhak bedhes ?”
Sutaji gak langsung njawab, pas tangane dibukak raine bundhas abang kabeh. Lambene njedhir getien.
Mari diombeni banyu, Sutaji rodhok adem terus isok cerito ndhik Romlah.

“Ngene lho. Aku lak mari ngandangno wedhuse Bapak ta. Lha aku krungu akeh arek cilik-cilik bengok-bengok ambek kotek’an ngene..telulas teng tengteng… telulas crek crek crek… telulas teng teng teng . . . teruuus ae dibolan-baleni. Tak golek’i suarane tibak’e ndhik njero gerdu hansip. Tak dhelok gedheke bolong persis sak ndhasku.

Saking penasaran onok opo, gerdhune tak cedhek’i, tibake suorone tambah banter… telulas teng teng teng … telulas crek crek crek …terus ae.

Tak pikir paling iku arek-arek lagi totoan. Lagek ae ndhas ku njengongok ndhik bolongan iku mau, moro-moro arek-arek iku nggepuki raiku ambek kulit duren, godhong blarak, sapu, panci gosong, kentes hansip sembarang kalir sampek bundhas kabeh koyok ngene. Pas aku isok narik ndhasku, aku langsung plencing, mlayu sipat kuping.

Lha mari ngono arek-arek iku mau mbengok maneh . .pat belas teng tengteng… pat belas crek crek crek…pat belas teng teng teng”


5 -Maling

Mari ngunci kandang sapi, Sutaji mergoki onok arek menek ondho katene mlebu kamare Romlah.
Ambek Sutaji, ondhone digedrok-gedrok sampek malinge ceblok.
Mari ngono, malinge diseret dilebokno kandang ndhik mburi omah.

Mari klambine dicopoti kabeh, malinge iku mau dicancang nang cagak.
“Kapokmu kapan !!, mene isuk tak lapurno juraganku, saiki turuo ae sing kepenak” jare Sutaji.

Isuke Sutaji ngejak Bapake Romlah marani maling sing dicancang Sutaji.
Bareng diparani tibake malinge semaput, awake pucet, peok, ambune basin, ambek dhodhone abhang kabeh.
“Lho Ji, iki lak Togog sing mbiyen nginceng anakku. Waduh saknone arek iki Ji, mari kon kelamuti tah ?”.

“Lha lapo aku ngelamuti maling !!!, sampeyan takokno dhewe ae nang areke”.

Mari diguyang banyu, malinge tangi maneh. “Opoko kon iku Le?” jare Bapake Romlah.

“Ampun Pak… sak wengi aku bengok-bengok gak onok sing nulungi. Pedhet sampeyan iku gak onok mbok’e ta ?”.

6 – MoLimo

Mari dikelamuti pedhet, Togog dilapurno nang polisi ambek Bapak’e Romlah.
Ambek polisine Togog terus dilebokno penjara.

Tibak’e penjarane wonge sangar-sangar, brewok’an, dempal-dempal akeh tatone.
Isine kiro-kiro satus, onok preman, jagal, bromocorah, korak, lan sak panunggalane.
Togog malih wedhi, opo maneh durung tau mlebu penjara.

Pas wayahe antri mangan, Togog mulai oleh konco.

“Awakmu wong anyar yo ?” jare konco anyar iku.

“Iyo . . .” jare Togog.

“Wis gak usah pusing, ndhik penjara iku malah enak. Mangan ditanggung, klambi dijatah, turu gak mbayar.
Opo maneh ndhik penjara iki awakmu isok nglakoni sing jenenge Mo Limo sak tuwukmu.” jare koncone Togog.

“Lho cik enak’e. Opo ae acarane ndhik kene ? takon Togog.

“Bengi iki malem Senen, acarane maling. Kabeh Napi ndhik kene saling copet-copetan. Lha dhuwik’e terus digawe main malem Seloso sesok.
Awakmu arek anyar kudhu isok nyopet dhuwik sing akeh, mergone biasane arek anyar sing dikongkon dhadhi bandare “, jare koncone Togog.

“Oo gak masalah iku, ndhik kampung aku tau dhadhi bandar buntutan.Tapi lek digerebeg polisi yok opo ?” jare Togog.
“Katene digerebeg yok opo maneh, wong awakmu wis ndhik penjara. Lha malem Rebone iku acarane ngombe. Biasane arek anyar koyok awakmu dikongkon ngentekno bir limang botol”, jare koncone Togog.

“Oo gak masalah iku, sepuluh botol ae sik kuat aku” jare Togog.

“Mari ngono, malem Kemise iku acarane madhat. Pokoke sembarang onok, ganja, sabu-sabu, heroin, sak tuwukmu”, jare koncone Togog.

“Wah tepak wis, lek aku senenge sabu-sabu. Tapi lek kecekel polisi yok opo ?”, jare Togog.

“Lek awakmu nyabu ndhik hotel, pasti digerebeg terus dilebokno penjara. Lha wong awakmu wis ndhik penjara, katene dilebokno endhi maneh. Wis ta, pokok’e aman.” jare koncone Togog.

“Wah sip lek ngono. Lha malem Jum’at acarane opo ? jare Togog.

“Awakmu homo ta dhudhuk ?” takon koncone Togog.

“Ngawur ae, aku iki normal rek !!! ” jare Togog.

“Wah berat iki Cak “, jare koncone Togog.

“Lho opok’o masalahe ? ” takon Togog.

“Soale malem Jum’at, malem Sabtu ambek malem Minggu iku acarane madhon. Lha biasane arek anyar iku sing dhadhi wedhok’e “.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: